darmowa dostawa od 300 zł
Haunted Studio

Polityka prywatności

sklepu internetowego Haunted.studio z dnia 1 listopada 2021 r.

Wstęp

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z naszego sklepu internetowego na stronie www.haunted.studio („Sklep”) i składaniem zamówień za pośrednictwem Sklepu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Wykorzystujemy te dane wyłącznie z prawnie uzasadnionych celach, które określono w niniejszej polityce prywatności („Polityka prywatności”). W dokumencie tłumaczymy, w jaki sposób Państwa dane są przez nas gromadzone, wykorzystywane, przekazywane i ujawniane.

Niniejsza Polityka prywatności jest integralną częścią Regulaminu sklepu internetowego www.haunted.studio z dnia 1 listopada 2021 r dostępnego na podstronie Regulamin. Wszystkie słowa pisane od wielkiej litery w niniejszej Polityce prywatności należy rozumieć zgodnie z ich znaczeniem określonym w Regulaminie.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego www.haunted.studio jest Barbet Space Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-029), ul. Nowy Świat 33/13, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000886597, NIP: 5252853609, REGON: 388326330, adres e-mail: hello@barbet.space numer telefonu +48 608 662 060 (w dalszej części „Barbet Space” lub „Administrator”).

II. Sposób ochrony danych osobowych

Bardzo ważna jest dla nas ochrona Państwa danych osobowych dlatego podejmujemy szereg działań w celu jej zapewnienia. W szczególności dbamy, aby dane były:

 1. przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty dla naszych Klientów;
 2. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 4. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację naszych Klientów, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, włącznie z ochroną przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

III. Rodzaje danych osobowych podlegających przetwarzaniu, cele przetwarzania i ich podstawa prawna

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi tę materię, w szczególności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr 119, s. 1), w dalszej części zwanym „RODO” oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 1. wykonanie umowy i podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, w tym: płatność, dostawa, zwroty, roszczenia z tytułu rękojmi
  1. podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy),
  2. dane osobowe podlegające przetwarzaniu: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, informacje o płatności, szczegóły zamówienia;
 2. utworzenie konta i zarejestrowanie jako nowego Klienta Barbet Space
  1. podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda),
  2. dane osobowe podlegające przetwarzaniu: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, historia zamówień, informacje o płatności i historia płatności, historia klikania i przeglądania (w związku z plikami cookie);
 3. udzielanie odpowiedzi na przesłane przez Klienta pytania za pośrednictwem poczty elektronicznej
  1. podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora – prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej, dbanie o relacje z Klientem),
  2. dane osobowe podlegające przetwarzaniu: imię, adres e-mail;
 4. Newsletter
  1. podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda),
  2. dane osobowe podlegające przetwarzaniu: imię, nazwisko, adres e-mail;
 5. marketing bezpośredni – Barbet Space może polecać Państwu swoje produkty za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowych oraz informować o zniżkach, ofertach i promocjach, które mogą być dla Państwa interesujące. Wiemy, że nikt nie lubi otrzymywać spamu, dlatego obiecujemy przesyłać Państwu tylko starannie przygotowane wiadomości
  1. podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora – prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej),
  2. dane osobowe podlegające przetwarzaniu: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, produkty i oferty, które zostały kliknięte;
 6. administracja, rozwój, ochrona naszej działalności oraz doskonalenie naszych usług i produktów
  1. podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora – prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej, ulepszanie produktów),
  2. dane osobowe podlegające przetwarzaniu: historia zamówień, informacje o dostawie, szczegóły płatności, historia kliknięć i przeglądania (w związku z plikami cookie);
 7. analiza Państwa aktywności na naszej stronie internetowej w celu udoskonalania naszej strony internetowej, produktów i relacji z Klientami oraz wyświetlania reklam naszych produktów i dostosowania ich zawartości do preferencji Klientów; wszystkie dane wykorzystywane do tych celów podlegają pseudonimizacji
  1. podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora – prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej, udoskonalanie naszych produktów i strony internetowej),
  2. dane osobowe podlegające przetwarzaniu: szczegóły dotyczące Państwa urządzenia, adres IP, typ i wersja przeglądarki, lokalizacja, system operacyjny, informacje o Państwa aktywności w naszym Sklepie, takie jak sposób korzystania z niego, wyszukiwane produkty;
 8. wypełnianie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, na przykład obowiązków podatkowych i księgowych
  1. podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wypełnianie obowiązku prawnego),
  2. dane osobowe podlegające przetwarzaniu: imię, nazwisko, adres, informacje o płatności i szczegóły zamówienia,
 9. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami
  1. podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora – obrona interesów Administratora),
  2. dane osobowe podlegające przetwarzaniu: imię, nazwisko, adres, informacje o płatności, szczegóły zamówienia.

IV. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora tylko przez określony czas i jedynie w zakresie, w jakim jest to konieczne do celów, dla których zostały zebrane.

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy będą przechowywane tak długo, jak długo obowiązuje ta umowa, a po jej wygaśnięciu przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń oraz do wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych (np. wynikających z przepisów prawa podatkowego).

Dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych lub realizacji naszych uzasadnionych interesów będą przechowywane tak długo, jak długo prawo zobowiązuje nas do ich przetwarzania.

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mogą one być przechowywane do czasu wycofania zgody lub sprzeciwu wobec przetwarzania lub do czasu, gdy nie będą już potrzebne do realizacji celu, na który udzielono zgody. Po tym okresie Państwa dane będą przechowywane do momentu upływu terminu przedawnienia dla ewentualnych roszczeń.

V. Grupy odbiorców danych osobowych

Odpowiedzialne prowadzenie naszego sklepu może się odbywać jedynie z poszanowaniem Państwa prywatności. Nie sprzedajemy żadnych Państwa danych osobowych jakimkolwiek osobom trzecim. Jednakże, w celu dostarczenia Państwu naszych produktów i usług oraz prowadzenia naszej działalności, możemy ujawnić i udostępnić Państwa dane następującym grupom odbiorców:

 1. partnerom biznesowym, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu Sklepu takim jak:
  1. dostawcy usług technicznych, którym powierzamy dostarczanie systemów informatycznych, oprogramowania i hosting naszej strony internetowej;
  2. firmy, które umożliwiają realizację Państwa zamówienia, takie jak: dostawcy usług płatniczych online, firmy kurierskie, magazyny;
  3. bank prowadzący nasz rachunek bankowy;
  4. firmy świadczące usługi w zakresie komunikacji marketingowej i reklamy;
  5. firmy świadczące w naszym imieniu usługi w zakresie wysyłania e-maili, wiadomości tekstowych i przesyłek pocztowych,
 2. naszym doradcom, w tym prawnikom, księgowym, którzy świadczą na naszą rzecz profesjonalne usługi,
 3. organom władzy, jeżeli jesteśmy zobowiązani do ujawnienia Państwa danych osobowych w celu zachowania zgodności z wszelkimi przepisami prawa.

VI. Przekazywanie danych osobowych odbiorcom z państw trzecich

Gromadzone przez nas dane osobowe przechowywane są głównie na serwerach LH.pl Sp. z o.o. zlokalizowanych w Warszawie, ale mogą być przekazywane i przechowywane w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Dzieje się tak zazwyczaj wtedy, gdy podmiot współpracujący z nami świadczy swoje usługi spoza EOG. Każda taka sytuacja będzie dokonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Mają Państwo prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego. Zapewnimy odpowiedni poziom ochrony Państwa danych osobowych. Może to również obejmować stosowanie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych, przyjętych przez Komisję Europejską, które zapewniają odpowiednią ochronę danych osobowych.

Ponadto Komisja Europejska przyjęła decyzję wdrażającą porozumienie Privacy Shield, w której stwierdzono, że Stany Zjednoczone zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z UE.

Korzystamy także z narzędzi Google Analytics od Google LLC, 1600 Amphitheate Parkway, Mountain View, CA 94043, United States, w celu analizowania sposobu korzystania z naszej strony internetowej. Google LLC także posiada certyfikat Privacy Shield. Tutaj można uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności Google. Więcej o Google Analytics w części „Pliki cookie i inne technologie”.

VII. Państwa prawa

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i określonymi w nich ograniczeniami, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych – mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania kopii przechowywanych przez nas danych osobowych, a także szczegółowych informacji o sposobie ich przetwarzania;
 2. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych – mają Państwo prawo do sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne;
 3. prawo do usunięcia Państwa danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) – mają Państwo prawo zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli nie ma powodu do ich dalszego przez nas przetwarzania. Jednak nie zawsze możemy całkowicie usunąć Państwa dane osobowe, na przykład wtedy, gdy są nam one nadal potrzebne do wypełnienia obowiązków prawnych lub do rozpatrzenia roszczeń. O takiej sytuacji zostaną Państwo powiadomieni w odpowiedzi na Państwa żądanie;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych – uprawnia do zażądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w pewnych sytuacjach, na przykład gdy zakwestionowali Państwo prawdziwość swoich danych osobowych lub sprzeciwili się przetwarzaniu przez nas Państwa danych, ograniczenie to obowiązuje przez okres umożliwiający Administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;
 5. prawo do przenoszenia danych – mają Państwo prawo do otrzymania cyfrowej kopii swoich danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania przekazania swoich danych osobowych innemu administratorowi danych. Prawo to jest ograniczone do sytuacji, w których przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany i dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody użytkownika lub na podstawie umowy;
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w dowolnym momencie, z powodów związanych z Państwa szczególną sytuacją. W takim przypadku nie jesteśmy już uprawnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Mają Państwo również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego;
 7. prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu – mają Państwo prawo zażądać od nas interwencji, jeżeli decyzja oparta na profilowaniu wywołuje skutki prawne dla Państwa lub wpływa na Państwa w podobny znaczący sposób;
 8. prawo do złożenia skargi – w przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących sposobu przetwarzania przez nas Państwa danych, mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Na wszelkie Państwa żądania odpowiemy bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od daty jego otrzymania. Okres ten może zostać w razie potrzeby przedłużony o dwa kolejne miesiące, biorąc pod uwagę złożoność i liczbę wniosków. Powiadomimy Państwa o każdym takim przedłużeniu w ciągu jednego miesiąca od otrzymania Państwa wniosku wraz z podaniem przyczyn opóźnienia.

VIII. Odmowa podania danych osobowych

Podanie danych osobowych w naszym Sklepie jest dobrowolne, jednak konieczne w celu korzystania z większości funkcjonalności naszego Sklepu, w szczególności w celu złożenia zamówienia i wykonania umowy czy też subskrybowania Newslettera. Niepodanie danych osobowych może skutkować niemożliwością wykonania większości czynności na naszej stronie internetowej.

IX. Stosowane technologie, pliki cookies

Nasza strona internetowa, jak większość innych, korzysta z plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki z informacjami, które pozwalają naszej stronie internetowej rozpoznać urządzenie użytkownika i są pobierane na urządzenie użytkownika podczas jego wizyty na stronie internetowej (jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę). Pliki cookies są następnie wysyłane z powrotem na naszą stronę internetową przy każdej kolejnej wizycie lub na inną stronę, która rozpoznaje tego typu pliki.

Uzyskiwanie i przechowywanie informacji za pomocą plików cookies jest możliwe na podstawie Państwa zgody. Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej przedstawiamy Państwu informacje na temat korzystania z plików cookies i poprosimy o ich akceptację.

Pliki cookies wykorzystujemy do następujących celów:

 1. dostosowanie zawartości strony internetowej do preferencji użytkowników i doskonalenie user experience,
 2. rozpoznanie urządzenia użytkownika i utrzymanie sesji po zalogowaniu się do Konta,
 3. tworzenie statystyk pozwalających na rozwój Sklepu i produktów oraz lepsze zrozumienie potrzeby Klientów,
 4. wyświetlanie reklam oferowanych przez nas produktów oraz dostosowanie ich zawartości do preferencji Klientów,

Na naszej stronie internetowej stosujemy dwa podstawowe rodzaje plików cookies:

 1. sesyjne pliki cookies – tymczasowe pliki przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania się lub zakończenia sesji,
 2. trwałe pliki cookies – pliki przechowywane na urządzeniu użytkownika przez okres określony w parametrach pliku lub do momentu ich usunięcia. Informacje z nich pochodzące będą przekazywane do serwera przy każdej wizycie użytkownika w Sklepie internetowym.

Oprócz plików cookies, które należą do naszej domeny, nasza strona internetowa może również korzystać z plików cookies osób trzecich. Wynika to z tego, że osoby trzecie udostępniają nam pewne funkcje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej. Korzystamy z usług następujących firm, które używają plików cookie na naszej stronie internetowej:

 1. Google Analytics (narzędzie do analizy grona użytkowników strony internetowej. Gromadzi informacje o lokalizacji (na podstawie adresu IP) oraz zachowaniu użytkowników na stronie (na podstawie plików cookies)),
 2. Narzędzia marketingowe Google.

Większość stosowanych przez użytkowników przeglądarek internetowych domyślnie pozwala na zapisywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. W każdym momencie można zarządzać korzystaniem z plików cookies, w tym blokowaniem i usuwaniem, korzystając z ustawień prywatności w Sklepie internetowym lub w Państwa przeglądarce. Mogą Państwo również zablokować tylko pliki cookies osób trzecich, akceptując pliki cookie używane bezpośrednio przez Administratora. Zwracamy uwagę, że wyłączenie lub ograniczenie korzystania z plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu z naszej strony internetowej i wpłynąć na niektóre dostępne funkcje.

X. Zmiany polityki prywatności

Niniejsza wersja Polityki prywatności obowiązuje od dnia 1 listopada 2021 r.

Niniejsza Polityka prywatności może być zmieniana stosownie do potrzeb, na przykład w celu dostosowania się do nowych wymogów nałożonych przez obowiązujące prawo, w szczególności biorąc pod uwagę ochronę danych osobowych lub praw konsumentów lub z powodu wymogów technicznych. O wszelkich zmianach w niniejszej Polityce prywatności będziemy Państwa informować na naszej stronie internetowej.

XI. Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag, skarg lub wątpliwości dotyczących Polityki prywatności, Państwa danych osobowych i sposobu ich ochrony oraz przetwarzania, zapraszamy do kontaktu z Barbet Space w następujący sposób:

 1. pocztą tradycyjną: ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa
 2. telefonicznie: +48 608 662 060
 3. pocztą elektroniczną: hello@barbt.space, hi@haunted.studio